Shop met tot wel 25% korting op multipacks

Algemene Voorwaarden | Yoni

Versie 1.1| 4 november 2022 

Dit document bevat de algemene voorwaarden van Yoni, een merk van FIP Commerce B.V., gevestigd aan de Pand Noord, Meeuwenlaan 98-100 te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80564798 (“Yoni“). 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing telkens wanneer de klant onze website gebruikt of een bestelling plaatst via de website. De algemene voorwaarden bevatten belangrijke informatie. Wij raden alle klanten aan deze zorgvuldig door te lezen. Wij raden de klant tevens aan deze algemene voorwaarden op te slaan (of te printen) zodat hij/zij deze op een later tijdstip kan raadplegen. 

ARTICLE 1. Definities  

1.1 Account: het door Yoni aan de klant ter beschikking gestelde persoonlijke account. 
1.2 Overeenkomst: elke overeenkomst tussen Yoni en de klant waarvan de algemene voorwaarden integraal deel uitmaken.
1.3 Klant: de natuurlijke persoon die een overeenkomst sluit met Yoni en/of die geregistreerd is op de website.
1.4 Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden. 
1.5 Intellectuele eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en naburige rechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, domeinnaamrechten, merkrechten, modelrechten, octrooirechten en rechten op knowhow.
1.6 Bestelling: de bestelling van artikelen die de klant plaatst op de website (webshop).
1.7 Website: de website (webshop) van Yoni, te vinden op https://yoni.care en alle subdomeinen daarvan.

ARTICLE 2. Toepasselijkheid 

2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Yoni, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 

2.2
Indien de klant in zijn/haar bestelling, bevestiging of enige andere vorm van aanvaarding van de algemene voorwaarden bepalingen opneemt die afwijken van of niet zijn opgenomen in de algemene voorwaarden, zijn die bepalingen uitsluitend bindend voor Yoni indien en voor zover zij deze schriftelijk heeft aanvaard. 

2.3 In gevallen waarin naast deze algemene voorwaarden specifieke product- of dienstgerelateerde voorwaarden van toepassing zijn, kan de klant zich in geval van onverenigbare algemene voorwaarden steeds beroepen op de voor hem/haar meest gunstige toepasselijke voorwaarde. 

ARTICLE 3. Totstandkoming van de overeenkomst  

3.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant het aanbod van Yoni aanvaardt en heeft voldaan aan de voorwaarden die Yoni daaraan heeft gesteld, zoals het voltooien van een bestelling op de website, of het voltooien van het accountregistratieproces als bedoeld in artikel 4.  

3.2 Na ontvangst van de bestelling van de klant, wordt de ontvangst daarvan onmiddellijk elektronisch door Yoni bevestigd. De klant kan de overeenkomst ontbinden zo lang Yoni de ontvangst van de bestelling nog niet heeft bevestigd. 

3.3 Indien blijkt dat de klant bij de aanvaarding of het op andere wijze aangaan van de overeenkomst onjuiste gegevens heeft verstrekt, heeft Yoni het recht de overeenkomst op te schorten totdat de juiste gegevens zijn ontvangen. 

3.4 De klant kan de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen of de overeenkomst beëindigen door de account te verwijderen, tenzij het een eenmalige overeenkomst betreft. Een eenmalige overeenkomst blijft van kracht totdat deze volledig is uitgevoerd.    

ARTICLE 4. Registratie 

4.1 Om optimaal gebruik te maken van de website, kan de klant middels het registratieformulier / de aanmeld-optie op de website een account aanmaken. 

4.2 Tijdens het registratieproces wordt de klant gevraagd een gebruikersnaam en wachtwoord te kiezen, waarmee hij/zij op de website kan inloggen. De klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord. 

4.3 De klant dient zijn/haar inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) strikt geheim te houden. Yoni is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds van uitgaan dat de klant die inlogt op de website ook degene is die hij/zij pretendeert te zijn. De klant is verantwoordelijk voor en draagt het volledige risico van alle handelingen en transacties die via zijn/haar account worden verricht. 

4.4 Indien de klant weet of reden heeft te vermoeden dat onbevoegden toegang hebben gekregen tot zijn/haar inloggegevens, is hij/zij verplicht zijn/haar wachtwoord zo spoedig mogelijk te wijzigen en/of Yoni daarvan in kennis te stellen, zodat Yoni passende maatregelen kan nemen, zoals het tijdelijk blokkeren van de account. 

ARTICLE 5. Uitvoering van de overeenkomst 

5.1 Zodra Yoni de bestelling heeft ontvangen en bevestigd, zal zij de artikelen onmiddellijk verzenden aan de klant, met inachtneming van het bepaalde in lid 3 van dit artikel. De leveringstermijn bedraagt in principe 3 werkdagen. Yoni stelt de klant zo spoedig mogelijk op de hoogte indien de leveringstermijn langer is dan vermeld in dit lid.    

5.2 Indien Yoni de artikelen niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij de klant daarvan in kennis. In dat geval kan de klant beslissen om ofwel akkoord te gaan met een nieuwe leveringsdatum, ofwel de overeenkomst beëindigen. 

5.3 Yoni raadt de klant aan de artikelen bij aflevering te inspecteren en eventuele gebreken binnen een redelijke termijn – en bij voorkeur schriftelijk of per e-mail – te melden.    

5.4 Het risico van de artikelen gaat over op de klant zodra deze op het overeengekomen bezorgadres zijn afgeleverd.   

5.5 Yoni is gerechtigd bij de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst derden in te schakelen. 

ARTICLE 6. Prijzen, betaling en informatie 

6.1 Alle op de website of in andere materialen van Yoni vermelde prijzen zijn inclusief van overheidswege opgelegde belastingen en andere heffingen, tenzij op de website anders wordt vermeld. 

6.2 Yoni brengt voor alle bestellingen onder een bepaald, op de website vermeld bedrag, verzendkosten in rekening. De hoogte van deze verzendkosten wordt – indien van toepassing – duidelijk vermeld op de website, de productpagina en/of in het aanbod, en wordt getoond tijdens het bestelproces. 

6.3 De klant dient de aan Yoni verschuldigde bedragen te voldoen overeenkomstig de bestelprocedure en middels een van de op de website vermelde betalingsmethodes. Het staat Yoni vrij naar eigen keuze betalingsmethodes aan te bieden en deze te allen tijde te wijzigen. In geval van betaling na levering geldt een betalingstermijn van 14 dagen die ingaat op de dag na levering.   

6.4 De inhoud van de website wordt met de grootste zorg samengesteld. Yoni kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en andere informatie op de website en in andere van Yoni afkomstige materialen zijn onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. 

6.5 Yoni is niet aansprakelijk voor eventuele kleurafwijkingen die het gevolg zijn van de kwaliteit van de op het scherm weergegeven kleuren. 

ARTICLE 7. Herroepingsrecht 

7.1 De klant heeft het recht de overeenkomst op afstand met Yoni binnen 14 dagen na ontvangst van het bestelde artikel zonder opgave van redenen te ontbinden. Deze termijn gaat in op de dag nadat de klant of een door de klant aangewezen derde die niet de vervoerder is het artikel heeft ontvangen, of: (a) indien de levering van een artikel uit verschillende leveringen of onderdelen bestaat: de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde de laatste levering of het laatste onderdeel heeft ontvangen; (b) indien de klant meerdere artikelen heeft besteld: de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde het laatste artikel heeft ontvangen.

7.2 De kosten voor het retourneren van een artikel bedragen €1,90 per retourzending. De retourkosten van €1,90 worden ingehouden op de waarde van de geretourneerde goederen. Het ruilen van een artikel voor een andere maat is kosteloos.

Alle door de klant betaalde verzendkosten en de voor het artikel betaalde bedrag worden aan de klant gerestitueerd, mits de gehele bestelling wordt geretourneerd.

7.3 De klant dient het artikel en de verpakking tijdens de in lid 2 bedoelde herroepingstermijn met de grootst mogelijke zorg te behandelen. De klant mag de verpakking uitsluitend openen en het artikel gebruiken als dit nodig is om de aard van het artikel, de eigenschappen en de werking ervan te controleren. 

7.4 De klant is slechts aansprakelijk voor waardevermindering van een artikel voor zover dit het gevolg is van het feit dat hij/zij dat artikel heeft behandeld op een andere dan de toegestane manier (nodig om het artikel te beoordelen). 

7.5 De klant kan de overeenkomst overeenkomstig artikel 7.1 ontbinden door de herroeping (digitaal of in andere vorm) binnen de herroepingstermijn aan Yoni te melden door middel van het Europees modelformulier voor herroeping of op een andere ondubbelzinnige wijze. Indien Yoni de klant de mogelijkheid biedt de herroeping langs elektronische weg te melden, stuurt Yoni onmiddellijk na ontvangst van die herroeping een ontvangstbevestiging. 

7.6 De klant dient het artikel zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de dag van herroeping als bedoeld in artikel 7.1, te retourneren of te overhandigen aan (een vertegenwoordiger van) Yoni. De klant kan het artikel zonder voorafgaande kennisgeving rechtstreeks aan Yoni retourneren binnen de termijn vermeld in artikel [invullen]. De klant dient in dat geval een schriftelijke kennisgeving van herroeping bij te voegen, zoals het Europees modelformulier voor herroeping.  

7.7 Alle artikelen kunnen worden geretourneerd aan het volgende adres:

Yoni Care
Pand Noord, Meeuwenlaan 98-100
1021 JL Amsterdam 

7.8 Eventuele reeds door de klant (vooruit) betaalde bedragen worden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst, aan de klant terugbetaald. Indien de klant had gekozen voor een duurdere verzendwijze dan de door Yoni aangeboden goedkoopste standaard verzendwijze, is Yoni niet gehouden de extra kosten van de duurdere verzendwijze terug te betalen. Uitgezonderd in die gevallen waarin Yoni aanbiedt het artikel zelf terug te halen, kan zij de terugbetaling uitstellen totdat zij het artikel heeft ontvangen of, indien eerder, totdat de klant aantoont dat hij/zij het artikel heeft geretourneerd. 

7.9 Informatie over het al dan niet van toepassing zijn van een herroepingsrecht en de eventueel vereiste procedure wordt – ruim voordat de overeenkomst wordt gesloten – duidelijk op de website vermeld. 

ARTICLE 8. Garantie en conformiteit 

8.1 Yoni staat er voor in dat de artikelen voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van totstandkoming van de overeenkomst geldende wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.  

8.2 Indien het geleverde artikel niet aan de overeenkomst voldoet, dient de klant Yoni daarvan binnen een redelijke termijn nadat hij/zij het gebrek heeft ontdekt in kennis te stellen. 

8.3 Indien Yoni de klacht gegrond acht, wordt het gebrekkige artikel in overleg met de klant hersteld, vervangen of terugbetaald. De maximale vergoeding is gelijk aan de prijs die de klant voor het artikel heeft betaald. 

ARTICLE 9. Klachtenafhandeling 

9.1 Indien de klant een klacht heeft over een artikel en/of andere aspecten van Yoni’s dienstverlening, kan hij/zij die klacht telefonisch, per e-mail of per post indienen. Onze contactgegevens staan vermeld onderaan deze algemene voorwaarden. 

9.2 Yoni reageert zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 10 dagen na ontvangst van de klacht. Indien het voor Yoni op dat moment nog niet mogelijk is inhoudelijk op de klacht te reageren, bevestigt Yoni ontvangst van de klacht binnen 10 dagen na ontvangst ervan onder opgave van een indicatie van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie op de klacht van de klant te kunnen geven. 

9.3 De klant kan ook een klacht indienen via het Europese platform voor onlinegeschillenbeslechting, beschikbaar op: http://ec.europa.eu/odr/.  

ARTICLE 10. Intellectuele eigendomsrechten 

10.1 Yoni verleent de klant hierbij een persoonlijk recht om de website voor de duur van de overeenkomst te gebruiken op de wijze waarvoor de website is bestemd.   

10.2 Alle rechten op de website, de documentatie en alle wijzigingen en uitbreidingen daarvan blijven berusten bij Yoni. Niets in deze overeenkomst strekt ertoe enige intellectuele eigendomsrechten over te dragen.

10.3 Yoni kan (technische) maatregelen nemen om de website te beschermen. Voor zover Yoni dergelijke beveiligingsmaatregelen heeft getroffen, is het de klant niet toegestaan deze beveiliging te omzeilen of te verwijderen.  

ARTICLE 11. Persoonsgegevens 

11.1 De persoonsgegevens van de klant worden door Yoni verwerkt in overeenstemming met de privacyverklaring, welke geraadpleegd kan worden op https://yoni.care/privacy-policy  

ARTICLE 12. Wijzigingen 

12.1 Yoni kan deze algemene voorwaarden te allen tijde wijzigen, voor zover deze wijzigingen niet van wezenlijke aard zijn of zijn voorgeschreven op grond van toepasselijk dwingend recht.  

12.2 Wijzigingen in of aanvullingen op deze algemene voorwaarden worden tenminste dertig (30) dagen voor inwerkingtreding schriftelijk aan de klant bekend maken, zodat de klant daarvan kennis kan nemen.  

12.3 Indien de klant weigert een wijziging of aanvulling die buiten het toepassingsbereik van lid 1 valt te aanvaarden, kan de klant de overeenkomst tot de datum waarop de wijziging van kracht wordt ontbinden. Gebruik van de website en/of account na de datum van inwerkingtreding geldt als aanvaarding van de gewijzigde of aangevulde algemene voorwaarden. 

ARTICLE 13. Slotbepalingen  

13.1 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De klant geniet daarnaast bescherming op grond van de dwingendrechtelijke bepalingen van het recht van het land waarin de klant woonachtig is. 

13.2 Tenzij de regels van dwingend recht anders voorschrijven, worden alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Yoni gevestigd is. 

13.3 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig zou blijken te zijn, wordt dit de geldigheid van de algemene voorwaarden in hun geheel daardoor niet aangetast. In dat geval stellen de partijen ter vervanging een of meer nieuwe bepalingen vast die de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk weergeven. 

ARTICLE 14. Contactgegevens 

14.1 Mocht u na het lezen van deze algemene voorwaarden nog vragen, klachten of opmerkingen hebben, dan kunt u per e-mail of brief contact met ons opnemen. 

FIP Commerce B.V., handelend onder de naam Yoni
Pand Noord, Meeuwenlaan 98-100
1021 JL, Amsterdam, The Netherlands

Tel.: +31 (0)6 24 86 65 20
E-mail: info@yoni.care
KvK-nr.: 80564798
Btw-nr.: 861718057B01 

 

10% korting op je volgende bestelling?

Krijg 10% korting op je volgende bestelling wanneer je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief.
Sounds peachy right?

Vul hieronder je mail adres in en ontvang direct een kortingscode in je mailbox.

Voorwaarden zijn van toepassing.